SYS

OPŠTI USLOVI KORIŠTENJA

1 – Prezentacija sajta i usluge koje nudimo

Ovaj web sajt (u daljem tekstu « Sajt ») je besplatni sajt za prezentaciju međunarodne škole “Hotelijerstvo i Menadžment” i njenih različitih ustanova širom svijeta.

Kontrolu nad sajtom ima VATEL Institut, sa sjedištem na adresi 6 rue DUHAMEL, 69002 LION.

 2 - Definicije

«Korisnik» : svako lice koje  pristupi Sajtu i koristi ga.

« Usluge » : označava uslugu prezentacije svih Vatel škola širom svijeta predloženih Korisnicima Sajta.

« Sajt » : označava ovaj web sajt dostupan na sljedećoj URL adresi : www.vatel.fr  koja Korisnicima omogućuva pristup iznad određenim Uslugama.

3 – Prihvatanje CGU uslova

Samim pristupom i korištenjem Sajta svaki Korisnik  te uslove i prihvata.

4 – Dostupnost i pristup Sajtu :

Vatel institut nastoji da Sajt i Usluga budu dostupni svih 24 sata svih sedam dana u nedjelji. Međutim, do prekida pristupa Sajtu (ili Usluzi) može doći tokom rada na održavanju, ažuriranju ili hitnim intervencijama na nivou opreme ili softvera, kao i u slučajevima neovisnim od volje Vatel instituta ( smetnjama na konekciji ili telekomunikacionoj opremi, na primjer).

Vatel institut se obavezuje da će da preduzme sve u razumnim granicama moguće mjere da te smetnje ukoliko je do njega  ukloni, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za nedostupnost, suspenziju ili prekide u pristupu Sajtu i /ili Usluzi.

Vatel institut podsjeća da Internet, koji mu omogućava da Korisnicima nudi Uslugu preko Sajta,   je neformalno otvorena mreža omogućena interkoneksijom na globalnom nivou svih informatičkih mreža koje koriste standard/protokol TCP/IP. Internet ne podliježe regulaciji nikakvog centralnog entiteta, svaki dio mreže pripada potpuno nezavisnoj ili javnoj ili privatnoj ustanovi. Njegovo funkcionisanje počiva na saradnji između operatera različitih mreža bez ikakve međusobne obaveze isporuke ili kvaliteta isporuke. Mreže mogu da imaju različite kapacitete prenosa i sopstvenu politiku korištenja. Vatel institut ne može da da nikakve garancije u pogledu dobrog funcionisanje Interneta, samim tim i ne odgovora za nemogućnost pristupa Sajtu, bilo djelimičnu, bilo potpunu. 

5 – Intelektualna svojina

Sadržaj Sajta (tekst, dizajn, struktura, slike, video materijal, elementi za skidanje sa sajta….) je vlasništvo VATEL instituta i zaštićeno je francuskim i međunarodnim pravom koji se odnosi na intelektualnu svojinu.

Bilo kakva potpuna ili djelimična reprodukcija tog sadržaja je strogo zabranjena i može da predstavlja krivično djelo krivotvorenja u smislu članova 335 – 2 Zakona o intelektualnoj svojini.

Dozvola Vatel institut daje se  samo za ličnu i privatnu vizualizaciju njegovog sadržaja i to u mjeri u kojoj je Korisnik Legitimni krajnji Korisnik Web sajta, a isključuje svaku javnu vizualizaciju ili distribuciju. Dozvoljena reprodukcija je samo ona  u digitalnoj formi na kompjuteru Korisnika radi vizualizacije strana koje je pregledao njegov web pretraživač. Štampanje u papirnoj formi dozvoljeno je samo za privatnu upotrebu u smislu člana L.122-5 2° Zakona o intelektualnoj svojini.

Vatel institut dozvoljava samo striktno ličnu upotrebu podataka, informacija ili sadržaja kojima ima pristup Korisnik, a ograničava je na privremeno skidanje na njegovom kompjuteru i prikazivanje na samo jednom ekranu kao i reprodukciju u samo jednom primjerku, čuvanje ili štampanje samo u jednom primjerku. 

Bilo kakva druga, ovde izričito nenavedena upotreba, nije dozvoljena. 

6 – Hipertekst linkovi

Vatel institut ne snosi nikakvu odgovornost u pogledu pristupa Korisnika sadržaju resursa koje se mogu pregledati preko hiperteks linkova postavljenih u okviru Web Sajta a koji nisu vidljivi pod www.vatel.fr nazivom domena.

Samo postojanje tih linkova na Sajtu ne predstavlja nikakvu potvrdu validnosti dotičnih sajtova ili njihovog sadržaja. Vatel institut ne snosi nikakvu odgovornost za informacije, mišljenja, kritike kao i svaki drugi sadržaj dostupan preko tih sajtova. Na Korisniku je da se u odnosu prema tim informacijama odredi i vodi sopstvenom razboritošću, oprezom i kritičkim osvrtom.

7 - l

U skladu sa Zakonom br°78 - 17  od 6. januara 1978. godine, koji se odnosi na informatičku tehnologiju, fajlove, to jest banke podataka i zaštitu ličnih prava i slobode, izmjenjenog zakonom br°2004-801 od 6 avgusta 2004, automatska obrada podataka ličnog karaktera korišćenjem ovog internet sajta  izuzeta je i ne podliježe prijavljivanju Nacionalnoj Komisiji za Informatičke tehnologije i zaštitu ličnih prava i slobode – pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka,  izuzeće br.7, proisteklo iz Odluke br°2006-138 od 9 maja 2006. o izuzimanju prijave tretmana podataka vršenog u cilju pružanja informacija i eksterne komunikacije.

U skladu sa članom 32 izmjenjenog Zakona br.78 - 17 od 6. januara 1978. godine, koji se odnosi na informatičku tehnologiju, fajlove, to jest banke podataka i zaštitu ličnih prava i sloboda, traženi podaci obilježeni zvjezdicom koje Korisnik saopštava preko formulara na Sajtu, neophodni su da bi se moglo odgovoriti na njegov upit. Da se ne saopšte ti podaci, tretman njegovog upita morao bi da se odloži ili bi bio nemoguć. Podaci koje se odnose na Korisnika, upućuju se Vatel institutu, odgovornom za tretman, upravljanje i praćenje. Ni u jednom slučaju ne saopštavaju se trećim licima. 

Korisnik ima pravo pristupa, izmene, ispravke i brisanja podataka koji se na njega odnose (član 34 Zakona « Informatičke tehnologija i zaštita ličnih prava i sloboda »). Korisnik to pravo ostvaruje  pismom upućenim na poštansku adresu  : Institut Vatel, Service Marketing & Communication, 8 rue Duhamel, 69002 LYON  ili  e-mail na communication@vatel.com.

8 – Društvene mreže

Korisnik sajta može da se upiše na stranice društvenih mreža Sajta. Upisom na te stranice  obavezuje se da će poštovati sve Uslove Korištenje odgovarajuće društvene mreže.

9 – Viša sila

Konstitutivnim elementom slučaja više sile smatra se svaki događaj van kontrole i /ili neovisan od volje Vatel instituta čije pružanje usluga  se narušava upravo nepredvidljivom i neumitnom prirodom tog događaja, te sa ovim neograničavajuće liste slučajeva više sile navodimo  prirodne katastrofe, grad, led, požari, poplave, oluje, epidemije, problemi u snabdijevanju, štrajkovi ili druge obustave rada, nemogućnost korištenja ili prekidi u saobraćajnim komunikacijama, poštanskoj nacionalnoj ili međunarodnoj službi, prekidi u linijama elektronskih i/ili komunikacionih sistema itd. U bilo kom slučaju više sile, Vatel institut  se oslobođa svake odgovornosti, ugovorne ili krivične, na ime garancije ili po bilo kom drugom osnovu, za bilo kakvu štetu  direktno ili indirektno prouzrokovanu višom silom pa prema tome nije dužan da plati nikakvu odštetu i zatezne kamate,  niti odštetu na ime potpunog ili djelimičnog neizvršenja svojih obaveza.

 10 - Promjene/razvoj Sajta

Vatel institut zadržava pravo da u svakom trenutku izvrši promjene i/ili  radi na daljem razvoju Sajta a prekid prouzrokovan tom promjenom Sajta ne otvara pravo na nadoknađivanje Korisniku eventualne direktne ili indirektne štete koja bi iz toga mogla proisteći.

Vatel institut zadržava pravo da u bilo kom trenutku promjeni Opšte Uslove Korištenja (CGU). Eventualni novi uslovi  saopštili be se Korisniku online izmjenom i primjenjivali odmah po objavljivanju. Važeći CGU uslovi na francuskom jeziku dostupni su u svakom trenutku na Sajtu.

11 - Kolačići :

Kolačići uglavnom služe da korisniku pruže veći komoditet korištenja i uštedu vremenu. Funkcija im je da Web serveru označe da je Korisnik već bio na određenoj stranici Sajta. 

Pretraživač Korisnika treba da prihvati te privremene kolačiće. Oni su ti koji potvrđuju njegovu identifikaciju za svo vrijeme pregleda Sajta. Nikakvi podaci sem onih potrebnih za krstarenje Sajtom ne memorišu se na tim kolačićima.  A te podatke automatski briše pretraživač Korisnika odmah po svom zatvaranju.

Mogu da se aktiviraju na sljedeći način :

•Internet Explorer (Microsoft) : U meniju “outils-alati”, “options”, izabrati  tab “sécurité”. Zatim  "internet" zonu,  pa kliknuti na "personnaliser le niveau". Među različitim opcijama je i ona naslovljena "Autoriser les cookies par session (non stockés)-Prihvatanje kolačića tokom sesije(bez zadržavanja) ". Označiti "activer", pa  potvrditi.

•Firefox (PC & Mac) : U meniju “Outils”, “Options”, “Vie privée-privatni život”, "cookies". Između različitih ponuđenih opcija izabrati  "Autoriser les sites à placer des cookies- prihvatanje postavljanja kolačića na sajtovima".

•Safari (Apple) : U meniju “Safari”, “Préférences”, “Sécurité”, "Accepter les cookies-prihvatanje kolačića". Između različitih opcija izbarati "Provenant seulement des sites que je visite-Samo sa sajtova koje posjećujem".

Korisnik može da prihvati ili da odbije kolačiće. Većina Web pretraživača ih automatski prihvata ali Korisnik može da promijeni parametre svog web pretraživača kako bi ih odbio, ako to želi.

Upozorenje: Ako odlučite da ne prihvatite kolačiće, neke funkcije neće biti prikazane pa nećete moći da koristite sve usluge koje pružamo preko Sajta.

12 -  Razno

12.1. Djelimična ništavnost

U slučaju da bilo koja od odredbi CGU uslova,  pravosnažnom sudskom odlukom bude proglašena ništavnom ili neprimjenjivom, strane su saglasne da u mjeri u kolikoj je to moguće ograniče domet njene ništavnosti ili neprimjenjivosti, tako da ostale ugovorne odredbe ostaju i dalje na snazi i da ekonomska ravnoteža CGU uslova bude koliko je toliko ispoštovana.

 12.2.Odricanje od prava

Nikakav propust ili kašnjenje Vatel instituta u ostvarivanju nekog svog prava ili prerogative ne može se smatrati odricanjem od tog prava ili te prerogative. Isto tako, ostvarivanje nekog određenog prava ili djelimično ostvarivanje nekog određenog prava ili prerogative Vatel instituta ne isključuje unaprijed ostvarivanje nekog drugog prava ili prerogative predviđenih CGU uslovima.

13 - Jezik i Primjenjivo pravo

OVI OPŠTI USLOVI KORIŠTENJA PODLIJEŽU FRANCUSKOM PRAVU, KAKO U POGLEDU ZAKONSKE FORME TAKO I U POGLEDU ZAKONSKE OSNOVE. Svaki spor u pogledu izvršenja CGU uslova rješavaće se pred teritorijalno nadležnim sudom u Lionu.